Guide Profile

     

Guide Profile

Representative : Shinobu Mishima
Nickname : "Shinobu"

Cycling guide, Snowboard instructor, Backcountry guide.

Enjoy Traveling, Cycling, Snowboarding and Hiking.

Guide Profile

Cycling guide : Akira Tomita
Nickname : "Tomi"

Cycling guide, Ski & Snowboard instructor.

Enjoy Backcountry skiing, Hiking, Trekking and Climbing.